Акселерационная программа для Ошской и Баткенской областей /
Ош жана Баткен облустундагы акселерацияга катышуу үчүн өтүнмө
Юридическая форма / Ишкананын юридикалык формасы
Пол учредителей / Негиздөөчүлөрдүн жынысы
Готовы ли Вы уделить не менее 80 часов в течение 7-недельной программы? / 7-8 жумалык программанын жүрүшүндө 80 сааттан кем эмес убакыт бөлүүгө даярсызбы?
Откуда Вы о нас узнали? / Биз жөнүндө кайдан билдиңиз?
Приложения
Вы также можете приложить документы к вашей заявке, но они являются необязательными. Отсутствие этих документов не влияет на решение комиссии. Нашими основными критериями оценки будут ваши ответы в форме заявки. / Документтерди арызга тиркеп койсоңуз болот, бирок бул милдеттүү болуп эсептелинбейт. Бул документтердин жоктугу комиссиянын чечимине таасирин тийгизбейт. Биздин негизги баалоо критерийлери арыздагы жооптор болуп эсептелинет.
Согласие на обработку и хранение данных. / Маалыматтарды иштеп чыгууга жана сактоого макулдук
На каком языке вам удобно обучаться? / Кайсы тилде сизге үйрөнүүгө ыңгайлуу?